About Us

ที่มาของเรา

VIP AGRICULTURE เกิดจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นต่อการทำเกษตรยุคใหม่ ได้แก่ สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรม และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไป การทำเกษตรยุคใหม่ที่เป็นเกษตรทันสมัย เกษตรแม่นยำ สมาร์ทฟาร์มที่สามารถใช้งานได้จริง ได้ผลจริง เกษตรสมัยใหม่ต้องใช้การประสานองค์ความรู้หลายด้านและมีราคาสูงเกินกว่าจะมาลองผิดลองถูก การใช้พื้นที่และทรัพยากรที่มีจำกัดให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นด้วยปริมาณและคุณภาพ คนที่อยากทำเกษตรทันสมัยแต่ไม่มีความพร้อม ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรหรือปรึกษาใคร ปรึกษาเรา เพราะ “เรื่องฟาร์ม ให้ถามเรา” เราบริการครบวงจรตั้งแต่การวางแผนการผลิต เริ่มต้นปลูกไปจนถึงการตลาดในที่เดียว
VIP ทำงานกับใครได้บ้าง อยากบอกว่าเราร่วมงานได้กับทุกคน ทุกภาคส่วน ผู้ที่ต้องการทำเกษตรทันสมัย เกษตรแม่นยำ สมาร์ทฟาร์ม ผู้ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่เพื่อการใช้งานด้านเกษตรกรรมและเทคโนโลยี คนรุ่นใหม่ที่ต้องการทำเกษตรทันสมัยแต่ขาดทักษะและความมั่นใจ เกษตรกรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตไปสู่การเกษตรแม่ยำ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการวงการเกษตรและเทคโนโลยี สถานศึกษาที่เกี่ยวกับการเกษตรและเทคโนโลยี

 

en_USEnglish
thไทย en_USEnglish